TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

21.07.2023 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi / Köyü

Mevkii

Taşınmaz Cinsi

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı (m²)

DSİ Hisse

DSİ Alan (m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Kanal

1582

852,31

Tam

852,31

30.000,00

900,00

Açık Teklif

8.08.2023

09:30

 

2

Samsun

Ladik

Akyar

Cevizdibi

Kanal

1595

2.065,00

Tam

2.065,00

72.000,00

2.160,00

Açık Teklif

8.08.2023

10:00

 

3

Samsun

Ladik

Akyar

Cevizdibi

Kanal

1638

3.334,95

Tam

3.334,95

117.000,00

3.510,00

Açık Teklif

8.08.2023

10:30

 

4

Samsun

Ladik

Akyar

Cevizdibi

Tarla

1668

447,28

Tam

447,28

16.000,00

480,00

Açık Teklif

8.08.2023

11:00

 

5

Samsun

Ladik

Akyar

Göncü Tarlası

Tarla

1847

326,96

Tam

326,96

11.000,00

330,00

Açık Teklif

8.08.2023

11:30

 

6

Samsun

Ladik

Akyar

İnboyu

Tarla

1861

129,72

29/32

117,56

4.000,00

120,00

Açık Teklif

8.08.2023

13:30

 

7

Samsun

Ladik

İskaniye

Kireçlik

Tarla

154

125

1.846,44

Tam

1.846,44

65.000,00

1.950,00

Açık Teklif

8.08.2023

14:00

 

8

Samsun

Ladik

Kirazpınar

Aksu

Kanal

517

213,91

Tam

213,91

7.000,00

210,00

Açık Teklif

8.08.2023

14:30

 

9

Samsun

Vezirköprü

Bayram

Kovainç

Tarla

648

6.750,00

Tam

6.750,00

169.000,00

5.070,00

Açık Teklif

8.08.2023

15:30

 

10

Samsun

Vezirköprü

Bayram

Kovainç

Tarla

702

4.500,00

Tam

4.500,00

113.000,00

3.390,00

Açık Teklif

8.08.2023

16:00

 

11

Samsun

Vezirköprü

Bayram

Harmandüzü

Tarla

706

3.400,00

Tam

3.400,00

85.000,00

2.550,00

Açık Teklif

8.08.2023

16:30

 

12

Amasya

Suluova

Hakala

Çaltılık

Kanal

127

19

911,47

Tam

911,47

32.000,00

960,00

Açık Teklif

9.08.2023

10:30

 

13

Amasya

Suluova

Hakala

Çaltılık

Kanal

127

21

114,29

Tam

114,29

4.000,00

120,00

Açık Teklif

9.08.2023

11:00

 

14

Amasya

Suluova

Soku

Alan

Kanal

1566

4.150,00

Tam

4.150,00

166.000,00

4.980,00

Açık Teklif

9.08.2023

11:30

 

15

Tokat

Almus

Kadıköprü

Kadıbükü

Tarla

1275

5.943,96

Tam

5.943,96

149.000,00

4.470,00

Açık Teklif

9.08.2023

13:30

 

16

Tokat

Almus

Kadıköprü

Tekke Altı

Tarla

899

4.020,00

Tam

4.020,00

101.000,00

3.030,00

Açık Teklif

9.08.2023

14:00

 

17

Tokat

Sulusaray

Fatih

Çermik Yolu

Tarla

5136

579,00

Tam

579,00

29.000,00

870,00

Açık Teklif

9.08.2023

14:30

 

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi / Köyü

Mevkii

Taşınmaz Cinsi

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı (m²)

DSİ Hisse

Kiralanacak Alan (m²)

Yıllık Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

18

Tokat

Merkez

Meydan

-

Müfrez Bahçe

279

82

325,00

Tam

89,00

223.000,00

2.510,00

Açık Teklif

9.08.2023

15:00

Kira süresi 10 (on) yıldır.

 

* Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü'nde yapılacaktır. (Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:148, İlkadım / SAMSUN)

* Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) veya https://bolge07.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

* İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.

* Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

* Geçici teminatlar, Ziraat Bankası Samsun Şubesinde açılmış bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün 7420106444 vergi nolu TR65 0001 0002 2213 4884 3351 62 İban nolu hesabına yatırılacaktır. İhalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları satış bedelinin ödenmesinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası on beş (15) gün içinde ilgilisine iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde geçici teminat iade edilmeksizin DSİ'ye gelir kaydedilecektir.         

* Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

* Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen saate kadar teklif zarflarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin;

- Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunması,

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı aslı ile birlikte ihale saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri,

- Yasal Yerleşim Yeri sahibi olmaları ve Gerçek veya Tüzel Kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belge getirmeleri,

- Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri,

- İhaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gerekmektedir.