"SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 2.KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ" İŞİ KAPSAMINDA SAMSUN İLİ VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ OVACIK VE İNCESU MAHALLERİNDE 2.PARSELASYON PLANLARI ASKIYA ÇIKARILACAKTIR

14.11.2023 / Gösterim Sayısı : 267 / Arşiv


28.04.2018 Tarih  ve  30405  Sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  7139  Sayılı  Kanun  ile  Arazi Toplulaştırma  ve Tarla  İçi Geliştirme Hizmetleri  İşleri için yetki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 7139  sayılı  Kanunun  7.  maddesinin  Ek  madde  9  Arazi  toplulaştırma  ve  tarla  içi  geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan  ettirilir.  Bu  madde  gereğince  yapılan  ilanlar,  ilgili  gerçek  kişilere,  kamu  ve  özel  hukuk  tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından  yapılacak  fiili  uygulamalar,  hak  sahiplerinin iznine tabi  değildir. Arazi toplulaştırma ve  tarla  içi  geliştirme  hizmetleri  yürütülen  alanlarda  tarımsal  faaliyetleri  kısıtlamaya  DSİ  veya  proje idaresi yetkilidir.

Arazi toplulaştırma ve tarla  içi  geliştirme  hizmetleri  uygulama  yönetmeliğinin  parselasyon planlarının  askıya  çıkarılması  ve  onaylanması  başlıklı  17.  maddesi  gereği, Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, İncesu ve Ovacık Mahallelerinin 2. askıya esas yeni parselasyon planları haritaları ve yeni mülkiyet listeleri Bölge Müdürlüğümüzce onaylanmış olup; İncesu ve Ovacık Mahallelerine ait 2.askıya esas yeni parselasyon planları haritaları ve yeni mülkiyet listeleri 15/11/2023 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkarılacaktır.