TOKAT-YEŞİLYURT ÇIKRIK VE ÇERKEZDANİŞMENT (DOĞANCA) KÖYLERİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLERİ KAPSAMINDA, ARAZİ MALİKLERİNE YER TESLİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMASI İLANI

8.11.2023 / Gösterim Sayısı : 171 / Arşiv

28.04.2018 Tarih ve 30405 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7139 Sayılı Kanun ile Arazi Toplulaştırma  ve Tarla  İçi Geliştirme Hizmetleri  İşleri için  yetki Devlet Su  İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 7139 sayılı Kanunun 7. maddesinin Ek madde 9 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. 

Bu madde gereğince  yapılan  ilanlar,  ilgili  gerçek  kişilere,  kamu  ve  özel  hukuk  tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili  uygulamalar,  hak  sahiplerinin iznine tabi  değildir. Arazi toplulaştırma ve tarla  içi  geliştirme  hizmetleri  yürütülen  alanlarda  tarımsal  faaliyetleri  kısıtlamaya  DSİ  veya  proje idaresi yetkilidir.  Alpu Barajı  Sulaması  İkmali  Projesi  kapsamında  kalan  Tokat  ili,  Yeşilyurt  ilçesi, Çıkrık ve Çerkezdanişment  (Doğanca)  köyleri  Arazi  Toplulaştırma  Projesi  Genel  Müdürlüğümüzce  onaylanmış olup; AT ve TİGH Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince projenin son aşaması olan geçici yer teslimi mahallinde yapılacaktır. Yapılacak uygulamalardan  dolayı  arazi  maliklerinin  zarar  görmemeleri  ve  uygulamaların gecikmemesi  açısından  7139  sayılı  kanunun  ilgili  maddelerinde  belirtilen  koşullara  kesinlikle uyulmasını  ve  toprak  malikleri  veya  malik  sıfatı  taşıyan  kişilere  duyurulmasını,  Doğanca köyünde 7/11/2023 - 14/11 /2023 tarihleri  arasında, Çıkrık köyünde 13/11/2023 - 20/11/2023 tarihleri arasında  arazi  malikleri  veya  malik  sıfatı taşıyanların  mahallinde  hazır  bulunmalarının sağlanması,  mahalline  gelmeyenler  için  yeniden  yer  gösterilmeyeceğinin  kesinlikle  bilinmesi,  parsel köşe noktalarına ahşap kazık çakılmak suretiyle sabitlenerek arazi maliklerine çaplı yer teslim tutanağı düzenlenecektir.