"TOKAT ZİLE OVASI 2. KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ" KAPSAMINDA TOKAT-ZİLE REŞADİYE KÖYÜNDE YER TESLİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMIŞTIR

1.11.2023 / Gösterim Sayısı : 237 / Arşiv

28.04.2018  Tarih  ve  30405  Sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  7139  Sayılı  Kanun  ile  Arazi Toplulaştırma  ve Tarla  İçi Geliştirme Hizmetleri  İşleri için  yetki Devlet Su  İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 7139  sayılı  Kanunun  7.  maddesinin  Ek  madde  9:  Arazi  toplulaştırma  ve  tarla  içi  geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan  ettirilir.  Bu  madde  gereğince  yapılan  ilanlar,  ilgili  gerçek  kişilere,  kamu  ve  özel  hukuk  tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından  yapılacak  fiili  uygulamalar,  hak  sahiplerinin iznine tabi  değildir. Arazi toplulaştırma ve  tarla  içi  geliştirme  hizmetleri  yürütülen  alanlarda  tarımsal  faaliyetleri  kısıtlamaya  DSİ  veya  proje idaresi yetkilidir. 

Tokat  Zile  Ovası  2.  Kısım  AT  ve  TİGH  Projesi  sahasında  kalan  Tokat  İli  Zile  İlçesi Reşadiye  Köyü  Arazi  Toplulaştırma  Projesi  Genel  Müdürlüğümüzce  onaylanmış  olup;  AT  ve  TİGH Uygulama  Yönetmeliğinin  17.  Maddesi  gereğince  projenin  son  aşaması  olan  geçici  yer  teslimi mahallinde yapılacaktır. Yapılacak  uygulamalardan  dolayı  arazi  maliklerinin  zarar  görmemeleri  ve  uygulamaların gecikmemesi  açısından  7139  sayılı  kanunun  ilgili  maddelerinde  belirtilen  koşullara  kesinlikle uyulmasını  ve  toprak  malikleri  veya  malik  sıfatı  taşıyan  kişilere  duyurulmasını,  31/10/2023  -  10/11 /2023 tarihleri  arasında  arazi  malikleri  veya  malik  sıfatı taşıyanların  mahallinde  hazır  bulunmalarının sağlanması,  mahalline  gelmeyenler  için  yeniden  yer  gösterilmeyeceğinin  kesinlikle  bilinmesi,  parsel köşe noktalarına ahşap kazık çakılmak suretiyle sabitlenerek arazi maliklerine çaplı yer teslim tutanağı düzenlenecektir.